MENU

ANALIZY I KONCEPCJE

Przygotowujemy niezbędne analizy dla oceny inwestycji w odniesieniu których, testowane są kolejne koncepcje.
Montaż finansowy wraz z harmonogramem rzeczowym. Koncepcja i wizualizacja przestrzeni objętej przedmiotem prac koncepcyjnych i projektowych.
Przygotowujemy prezentacje, animacje i wizualizacje. W pracy wykorzystujemy makiety umożliwiające zarówno projek - tantom jak i inwestorowi określenie skali budynków lub projektów urbanistycznych.

PROCES TWÓRCZY

Tworzenie zmian w przestrzeni prowadzimy w zgodzie z najlepszymi i aktualnymi wartościami, pamiętając o zgodzie na granicy pomiędzy ludzkością, a naturą.
Podczas pracy z Inwestorem szukamy relacji emocjonalności, zaufania i partnerstwa. Nasza partycypacja w relacji inwestor – przestrzeń stanowi kluczowe zadanie jakiemu pragniemy sprostać i doprowadzić do zachowania pomiędzy nimi równowagi. Otwartość zespołu architektów, artystów i inżynierów na nowe interpretacje architektury, funkcji i sposobu użytkowania jest kluczem do ciekawego i barwnego procesu twórczego.

KOORDYNACJA PROJEKTU

Koordynacja projektu w poszczególnych jego elementach branżowych, wymaga od zespołu przewidywania wielu zagadnień na różnych płaszczyznach administracyj - nych i inżynierskich.
Wiedza i doświadczenie pozwala na opraco - wanie projektu wraz z zespołem w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwoleń administracyjnych.

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Bogate doświadczenie zespołu w aranżacji wymagających wnętrz, poparte realizacjami sprosta najbardziej kreatywnej przestrzeni. Znajomość trendów i dostawców umożliwia Inwestorowi korzystanie z szerokiego wachlarza propozycji rynkowych.
Projektując wnętrze staramy się używać wyważonych form, proporcji, bogactwa struktur i deseni. Stawiamy na funkcjo - nalność i ergonomię. Nasze wnętrza są wysmakowane i estetyczne.

WARSZTAT I REALIZACJA

Przygotowujemy odpowiednią dokumen- tację wykonawczą uszczegóławiającą zagadnienia opracowanego projektu w każdej branży. Dbamy o detale oraz jakość opracowania wykorzystując inteligentne technologie 3D. Prowadzimy inwestora przez rynek firm wykonawczych jak i dostawców materiałów i wyposażenia. Doradzamy na etapie podpisywania umów, kontraktów i tworzenia zamówienia. Współpracujemy z własnymi sprawdzonymi dostawcami usług budowlanych działają - cych na rynku budowlanym o bogatym doświadczeniu.

EKSPLOATACJA

Jesteśmy obecni podczas przygotowywania i przekazywania inwestycji do użytkowania. Monitorujemy obiekt w zakresie wymagań bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji poprzez okresowe kontrole. Prowadzimy dokumentację obiektu i tworzymy plany remontowo – budowlane.

NADZÓR

Nasze projekty i inwestycje obejmujemy nadzorem architektonicznym oraz nadzo - rem inwestorskim. Dbamy o aspekt jakościowy, terminowy oraz finansowy podczas realizacji inwestycji.
Relacje międzyludzkie i komunikacja, stanowią dla nas kluczowe elementy podczas sprawowania nadzoru inwestycji.

DORADZTWO

Wspieramy inwestorów dzieląc się wiedzą na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Inspirujemy, doradzamy oraz angażujemy ekspertów wspierających Inwestora i inwestycję. Zapewniamy jako zespół zarządzanie projektem w formie Managera Projektu kładąc nacisk na dobrą komu - nikację i profesjonalne wsparcie merytoryczne.
Wszechstronne i dynamiczne działania zapewniają osiągnięcie celu minimalizując ryzyko.